Μελλοντικά e-congress

Κατάλογος των μελλοντικών ηλεκτρονικών συνεδρίων

23 Φεβρουαρίου, 2023

2nd International RISEUP-PPD Conference "Knowledge and Implementation Gaps in Peripartum Depression: Innovation and Future Directions"

2nd International RISEUP-PPD Conference "Knowledge and Implementation Gaps in Peripartum Depression: Innovation and Future Directions"


Date: 21st - 22nd September 2023
Place: Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria